KEKO - Ontology for Education for Sustainable Development

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Aiemmissa hankkeissa asiantuntijayhteistyönä kootut kestävän kehityksen kasvatuksen käsitteet koottiin yhteen, hierarkisoitiin ja niiden määritelmät tarkastettiin. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka julkaistaan Finto-palvelussa vapaaseen käyttöön sekä edelleen parannettavaksi ja laajennettavaksi.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia koostuu kahdesta vuosina 2012 ja 2013 julkaistusta sanastosta: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehdystä Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti -julkaisusta sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanastosta. Näiden sanastojen käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. KEKO-ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana molempien sanastojen käsitteistöä ja lisäsi KEKO-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä.

YSO-käsitteistöä on täydennetty 255 KEKO-käsitteellä. KEKO-ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä synonyymejä. Käsitteet on määritelty.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KEKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KEKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KEKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain KEKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/keko/data?format=text/turtle
Author Association of Cultural Heritage Education in Finland, , Finnish Terminology Centre TSK, , Helsinki Metropolitan Area Reuse Centre Ltd, , MAPPA-materiaalipankkihanke / The Finnish Association of Nature and Environment Schools, , National Library of Finland, , Semantic Computing Research Group (SeCo),
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:25 (CET)
Created February 3, 2020, 11:13 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/juho/
Issued Tuesday, March 24, 2015 10:08:31
Language , English, , , Finnish, , , Swedish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/keko/en/
URI http://www.yso.fi/onto/keko/