PTO - Finnish Geospatial Domain Ontology

Paikkatieto-ontologian (PTO) kolmas versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO, versio 2019.3.Cicero) ja sitä täydentävistä paikkatietokäsitteistä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 4. laitoksesta, toistaiseksi julkaisemattomasta Geodesian sanastosta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Paikkatieto-ontologian paikkatietokäsitteet on ripustettu YSOn mukaiseen hierarkiaan. Ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita. Lisäksi INSPIRE-kohdetyypeille on merkitty niitä vastaavat reaalimaailman käsitteet tai näiden reaalimaailman käsitteiden yläkäsitteet YSOsta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta tai Geoinformatiikan sanastosta. Kullekin INSPIRE-kohdetyypille on merkitty myös tietomallin mukainen ylityyppi.

Paikkatieto-ontologian kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti seuraavasti: Geoinformatiikan sanaston käsitteillä on termit suomeksi, englanniksi ja osin ruotsiksi sekä käsitekuvaukset suomeksi. Geodesian käsitteillä on termit samoin suomeksi, englanniksi ja osin ruotsiksi sekä käsitekuvaukset suomeksi. Paikkatietohakemiston hakusanaston käsitteillä on termit suomeksi. INSPIRE-kohdetyypeillä on termit suomeksi ja englanniksi ja myös (em. komission asetuksista peräisin olevat) kuvaukset suomeksi ja englanniksi.

Paikkatieto-ontologia on tarkoitettu sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun.

Ontologian kahta ensimmäistä versiota työstettiin vuosina 2012–2015 ja kolmatta versiota vuosina 2019–2020. Ontologian eri versioita laatineissa työryhmissä on ollut paikkatiedon asiantuntijoita mm. Maanmittauslaitoksesta, Geodeettisesta laitoksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. Ontologiatyön asiantuntijoina ovat toimineet Sanastokeskuksen terminologit.

Ontologian ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos osana säädöksiin kirjattuja paikkatietoinfrastruktuurin tukipalvelun tehtäviä. Käytännössä ylläpitotyö on verkostoitunutta ja tukeutuu Sanastokeskuksen terminologien asiantuntemukseen.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät Paikkatieto-ontologian käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska ontologia on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten Paikkatieto-ontologian käsitteiden lukumäärät on esitetty erillisinä lukuina. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet), eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain Paikkatieto-ontologiaa, eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/pto/data?format=text/turtle
Author National Land Survey of Finland, , The Finnish Terminology Centre TSK, , The National Spatial Data Network of Finland,
Maintainer National Land Survey of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:26 (CET)
Created February 3, 2020, 11:51 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/soto/
Issued Wednesday, November 25, 2020 09:59:58
Language , English, , , Finnish, , , Swedish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/pto/en/
URI http://paikkatiedot.fi/def/1001000/