TSR ontology

TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011–2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

TSR-ontologia koostuu Työsuojelurahaston asiasanastosta ja Työsuojelusanastosta (TSK 35), joiden käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. Ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana sekä Työsuojelurahaston asiasanaston että Työsuojelusanaston käsitteistöä ja lisäsi TSR-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä.

TSR-ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia ja koostumussuhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä tai hylättäviä synonyymejä. Osalla käsitteistä on englanninkieliset vastineet. Työsuojelusanastosta lähtöisin olevilla käsitteillä on terminologiset määritelmät, ja työryhmä laati määritelmät myös joillekin uusille käsitteille.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät TSR-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska TSR on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten TSR-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain TSR-ontologiaa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/tsr/data?format=text/turtle
Author National Library of Finland, , Semantic Computing Research Group (SeCo), , The Finnish Terminology Centre TSK, , The Finnish Work Environment Fund,
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:26 (CET)
Created February 3, 2020, 11:39 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/soto/
Issued Monday, August 14, 2017 11:30:03
Language , English, , , Finnish, , , Swedish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/tsr/en/
URI http://www.yso.fi/onto/tsr/